استاد راهنمای پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با عنوان: بازشناسی الگوی باغ سازی ایرانی در دوره قاجار و طراحی پارک در شهر تهران متناسب با این الگوها. دانشجو مریم بنویدی.

باغ های ایرانی همواره یکی از مصادیق بارز علم و هنر و ذوق ایرانی بوده است و باغ سازی ایرانی محصول اصیل تعامل ذهن و زندگی ایرانیان در محیط طبیعی آنان است که در تاریخ باغسازی جهان با سبک و … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند نهم

آنگاه روان‌جهان بگریست: چه مرد توانایی را با آن آواز ناتوانش به سروری خود بپذیرم؟ من فرمانروای پُر زوری را می‌خواهم؛ کی آن روز خواهد دمید که او با بازوان توانای خود مرا کمک کند؟

سرود بیست‌و‌نهم بند هشت

آری من تنها یک کس را می‌شناسم که به آموزش‌های ما گوش داده. او زردشت اسپیتمان است؛ ای مزدا، او آماده است تا این پیام را برای راستی از راه سروده‌هایش به مردم برساند؛ پس چه بهتر که به او … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند هفتم

اهورامزدا به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: مگر این سرود مینوی خوشبختی افزا را که یگانه سرود آرامش‌‌بخش دل‌ها و اراده‌اش با اشا یکسان است برای پیشرفت جهان و مردمان درست‌کردار نبخشیده‌ام!؟ آن‌گاه اهورامزدا خطاب به خرد مقدس کرد و … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند ششم

خدای دانا که از راز زندگانی زیبا آگاه می‌باشد، گفت: پس هیچ کس را نمی‌شناسی که از روی راستی و تنها راستی سرور هستی و رهبر درستی شود!؟ اما ای راستی، من تُرا برای مردمانی آفریده‌ام که خود آباد باشند … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند پنجم

پس بهتر است من و روان جهان بارور، دست‌ها را به سوی خدای دانا بلند کنیم و لطف و مهربانی‌اش را بخواهیم: هرگز به کسی که با راستی و درستی می‌زید ستم روا نگردد و هرگز به کسی که جهان … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند چهارم

اهورامزدا، بهتر از همه آگاه است که پیروان خدایان دروغین در گذشته چه‌ها کرده‌اند! و در آینده چه‌ها خواهند کرد و تنها اهورامزدا داور است، پس هر چه او می‌خواهد همان خواهد شد.

سرود بیست‌و‌نهم بند سوم

راستی پاسخ گفت: کسی که بی‌آزار باشد و دوست جهان، هیچکس از اینان که در پیش ما هستند کسی را نمی‌شناسم که زبردستان را برای یاری زیردستان برانگیزد وگرنه من به ندای آن که در اینان تواناترین می‌بود بیدرنگ می‌شتافتم.

سرود بیست‌و‌نهم بند دوم

آنگاه سازنده‌ی جهان از راستی پرسید: کدام رهبر درستی را برای جهان در دیده داری که بتواند او را توش و توانایی و آبادانی بخشد؟ چه کسی را می‌خواهی که سرود هستی او شود که تا هم خشم را و … ادامه‌ی خواندن