جزوه ی جلسه ی دهم و یازدهم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه دهم و یازدهم بررسی آموزه های معماری نظام استادی و شاگرد: نظام سنتی آموزش معماری در ایران بر پایه ی رابطه ی مستقیم استاد و شاگرد و صرفا به صورت علمی و تجربی بود، شاگرد معمار … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی هشتم و نهم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه هشتم و نهم روش های پژوهش در هنر اسلامی برای بررسی هنر اسلامی در تمدن و فرهنگ اسلامی قابلیت استفاده از رهیافت ها و روش های گوناگون تحقیق و پژوهش همچون تحلیل تاریخی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی هفتم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه هفتم روش های پژوهش در هنر اسلامی برای بررسی هنر اسلامی در تمدن و فرهنگ اسلامی قابلیت استفاده از رهیافت ها و روش های گوناگون تحقیق و پژوهش همچون تحلیل تاریخی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک و امثال … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی ششم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه ششم روش های پژوهش در هنر اسلامی برای بررسی هنر اسلامی در تمدن و فرهنگ اسلامی قابلیت استفاده از رهیافت ها و روش های گوناگون تحقیق و پژوهش همچون تحلیل تاریخی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک و امثال … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی پنجم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه پنجم روش های پژوهش در هنر اسلامی برای بررسی هنر اسلامی در تمدن و فرهنگ اسلامی قابلیت استفاده از رهیافت ها و روش های گوناگون تحقیق و پژوهش همچون تحلیل تاریخی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک و امثال … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی چهارم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه چهارم زیبایی و هنر از منظر حکمت و عرفان اسلامی در متون عرفانی بر خلاف آنچه در فلسفه ی مدرن، بحث زیبایی به صورت مستقل از هنرها مطرح می شود. این تلقی که زیبایی شناسی همواره … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی سوم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه سوم ارتباط هنر و معنویت اسلامی اگر طبیعت بکر محمل یاد خدا یا ذکر است، از آن روست که خالق آن صانع الهی بوده است، چنان که یکی از نام های پروردگار همانا صانع است به … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی دوم حکمت هنر اسلامی.

دالنود متن درس جلسه دوم هنر اسلامی؛ ماهیت و شکل هنر اسلامی در مقایسه با هنر دیگر ملت ها چه در شکل و تصویر تفاوت دارد؛ فیلیپس(Philips) در مورد ماهیت و شکل هنر اسلامی بر این باور است که: در … ادامه‌ی خواندن

جزوه ی جلسه ی یکم حکمت هنر اسلامی.

دانلود متن درس جلسه یکم در تعریف حکمت راغب در مفردات می گوید: حکمت عبارت است از رسیدن به حق به واسطه ی دانش و خرد. ملاصدرا در تعریف حکمت می گوید: حکمت عبارت است از تکمیل نفس به نظم … ادامه‌ی خواندن