سرود سی‌ام بند پنجم

از میان دو نیروی همزاد، نادان زشت‌گرا بدترین کردار و خردمند راست‌گرا (که پیوسته خواستار نیکی و خشنودی پروردگار است نیکی را که پیوسته خواستار نیکی و خشنودی پروردگار است) نیکی را که با خرد مینویی و ایزدی آراسته است … ادامه‌ی خواندن

سرود سی‌ام بند چهارم

هنگامی که این دو نیرو به هم رسیدند، هستی و نیستی پدیدار شد و تا هستی برقرار است بدترین زندگی بهره‌ی پیروان بدی و بهترین زندگی و خوشبختی پاداش پیروان نیکی است.

سرود سی‌ام بند سه

در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بدتر؛ در اندیشه هویدا شدند، در میان این دو نیک‌اندیشان، درست برگزینند نه بد اندیشان.

سرود سی‌ام بند دو

ای مردم بهترین سخنان را بگوش هوش بشنوید و با اندیشه‌ی روشن و ژرف‌بینی آنها را بررسی کنید، هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزیند پیش از فرارسیدن روز واپسین همه بپا خیزید و در گسترش … ادامه‌ی خواندن

سرود سی‌ام بند یک

اینک سخن می‌دارم برای آنانی که خواستار شندیدن هستند آنچه را که مرد دانایی باید بیاد بسپرد؛ از ستایش اهورا و درود بهمن و از شادمانی کسی که آن را خوب بیاد بسپرد، آن کسی که راستی و همچنین روشنایی … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند نهم

آنگاه روان‌جهان بگریست: چه مرد توانایی را با آن آواز ناتوانش به سروری خود بپذیرم؟ من فرمانروای پُر زوری را می‌خواهم؛ کی آن روز خواهد دمید که او با بازوان توانای خود مرا کمک کند؟

سرود بیست‌و‌نهم بند هشت

آری من تنها یک کس را می‌شناسم که به آموزش‌های ما گوش داده. او زردشت اسپیتمان است؛ ای مزدا، او آماده است تا این پیام را برای راستی از راه سروده‌هایش به مردم برساند؛ پس چه بهتر که به او … ادامه‌ی خواندن

سرود بیست‌و‌نهم بند هفتم

اهورامزدا به سخنان خود چنین ادامه می‌دهد: مگر این سرود مینوی خوشبختی افزا را که یگانه سرود آرامش‌‌بخش دل‌ها و اراده‌اش با اشا یکسان است برای پیشرفت جهان و مردمان درست‌کردار نبخشیده‌ام!؟ آن‌گاه اهورامزدا خطاب به خرد مقدس کرد و … ادامه‌ی خواندن