سه گانه ی مکان ایرانی

تولد فضا امری فرهنگی است که در هر تمدن و هر دوره بسته به ساختار اندیشه¬ی حاکم و ویژگی¬های فرهنگی عصر، شکلی مخصوص پیدا می¬کند؛ تمدن¬هایی که از سابقه¬ی طولانی برخورد هستند در معماری و تولید فضا نظامی به وجود … ادامه‌ی خواندن