از پاپانوئل تا سه مُغ (فرصتی برای پیوند بیشتر با مسیحیان ایران)

تقرب ادیان گوناگون که در ایران زندگی می¬کنند به فرهنگ ایرانی و تجلی کردن نکاتی که اشتراکات دینی آنها را به کشور ایران جلوه¬گر می¬نماید یکی از نکاتی است که بسیار حائز اهمیت است که بسیار منفعل مانده است و … ادامه‌ی خواندن